Thursday, July 05, 2012

Obama-Biden Hypocrisy on Debt